Preinscripció i matrícula 2015/2016

Preinscripció d’ESO.

Calendari

Publicació de l’oferta: entre el 4 i el 10 de març del 2015.
Preinscripció:

  • Presentació de sol·licituds: de l’10 al 17 de març de 2015, ambdós inclosos.
  • Es pot enviar la sol·licitud per Internet fins a les 24 hores del dia 16 de març de 2015.

Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 27 de març de 2015.
Termini de reclamació del barem provisional: 7 al 9 d’abril de 2015.
Sorteig del número de desempat: 7 d’abril de 2015 a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d’Ensenyament.
Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 14 d’abril de 2015.
Publicació de l’oferta final: 5 de maig de 2014.
Publicació de les llistes d’alumnes admesos i, si s’escau, de la llista d’espera: 12 de maig de 2015.
Matrícula:

  • Primer curs d’educació secundària obligatòria: del 8 al 12 de juny de 2015, ambdós inclosos.
  • Segon, tercer i quart curs d’educació secundària obligatòria o de confirmació de plaça assignada en cas dels alumnes pendents de l’avaluació de setembre: del 25 al 30 de juny de 2015, ambdós inclosos.
  • Educació secundària obligatòria pendent de l’avaluació de setembre (matrícula extraordinària): del 8 al 10 de setembre de 2015, ambdós inclosos.

Documentació i criteris de prioritat:

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció (o de la impressió de la sol·licitud que s’ha enviat per Internet) cal presentar la documentació en el termini establert, preferentment en el centre que s’ha demanat en primer lloc.
A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d’empat.
Quan el nombre de sol·licituds d’admissió és superior a l’oferta de places s’apliquen, per ordre: els criteris de prioritat específics, els criteris generals i els criteris complementaris.
Aquests criteris, i el barem de punts que tenen associat, permeten puntuar objectivament totes les sol·licituds d’admissió i poder ordenar-les. En les situacions d’empat que es produeixin després d’aplicar aquests criteris, l’ordenació de les sol·licituds afectades es fa per sorteig públic.

A) Documentació identificativa (s’ha de presentar en tots els casos)
Imprès de preinscripció.
• Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne/a està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
• Original i fotocòpia del DNI de les persones sol·licitants (pare i mare o tutors legals) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
• Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.
• Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) del nen o nena. Si no se’n disposa el Departament d’Ensenyament consultarà el codi CIP de la targeta sanitària individual al CatSalut.
• 2 fotografies.
• Original i fotocòpia del carnet de vacunacions o certificat equivalent.
• Autoritzacions: de sortides extraescolars a la localitat, per a l’administració de paracetamol, i d’ús de serveis i recursos digitals.
• En el cas de que la tutela només la tingui un dels pares, còpia de la sentència que així ho manifeste.
De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el passaport, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar.

B) Documentació acreditativa del criteri o els criteris de prioritat (s’ha de presentar només per al criteri o els criteris de prioritat al·legats a la sol·licitud de preinscripció)